Na kongresu praktických lékařů se diskutovalo i o etice

Na kongresu praktických lékařů se diskutovalo i o etice

Obsah

Ve dnech 8. – 10. dubna 2011 se ve Slovanském domě v Praze uskutečnila V. jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

V rámci prvního dne, resp. jeho dopolednímu programu, byl věnován i prostor problematice etických vztahů mezi lékaři a zástupci farmaceutického průmyslu. Blok AIFP se na toto téma úzce zaměřil a nabídl posluchačům vystoupení MUDr. Jany Vojtíškové z ÚVL 1. LF UK Praha a předsedy Etické komise AIFP Patrika Kastnera.

Prezentace MUDr. Vojtíškové

Na úvod své prezentace MUDr. Vojtíšková poznamenala, že etika je v posledních několika letech velmi často skloňovaným slovem v řadě různých oborů. Obzvlášť v oblasti zdravotnictví je dodržování etických pravidel často v hledáčku médií i široké veřejnosti. Jedná se totiž o lidské zdraví, které se týká každého člověka a je jeho nejcennějším majetkem. Rozsáhlá společenská diskuse byla a je věnována zejména vztahům mezi lékaři a zástupci farmaceutických firem. Tuto interakci však není možné vnímat pouze prostřednictvím účasti lékařů na zahraničních kongresech či poskytováním darů či jiných benefitů. Praktičtí lékaři jsou v dnešní době vystaveni velkému množství informací o možnostech nové léčby či diagnostických metodách. Pokud má odborník léčit své pacienty kvalitně za využití těchto poznatků, je třeba, aby se kontinuálně vzdělával. Toto vzdělávání je přitom z velké části závislé na podpoře farmaceutických společností. MUDr. Vojtíšková ve své přednášce uvedla, že tlak na přijetí a dodržování etických principů ve vztahu lékař-firma je celosvětový. Nejpřísněji jsou tyto principy definovány např. ve Skandinávii. V České republice dlouhodobě o kultivaci vztahů ve zdravotnictví usiluje AIFP. Výbor SVL spolupracuje s řadou farmaceutických společností na základě smluvních vztahů, je však důležité, aby začal formovat k tématu etiky svá stanoviska a zavazoval k jejich dodržování své členy. V závěru prezentace zaznělo, že téma etiky není možné vztahovat pouze na korupci. Klíčové je diskutovat i otázky, jako je genetický výzkum a jeho aspekty, etické zásady přístupu k nevyléčitelně nemocným, problematika umírání a eutanazie, práva a bezpečí pacienta, hodnocení rizik, prevence, komunikace a další otázky související s pokrokem zdravotnických technologií.

Prezentace Mgr. Kastnera

Předseda Etické komise AIFP Patrik Kastner zmínil v úvodu svého vystoupení specifika farmaceutického trhu s léky. Jde o vysoce kontrolované průmyslové odvětví, které je pod pečlivým dohledem tisku i veřejnosti. Právní předpisy platné pro tento obor se neustále vyvíjejí.  Platí zde zároveň přísná regulace reklamy, která významně omezuje komunikaci s pacienty a jasně definuje pravidla spolupráce s lékaři. Krátce se také věnoval aktuální protikorupční strategii ministerstva zdravotnictví, která mj. zakazuje adresné sponzorování účasti lékařů na odborných kongresech a místo něj navrhuje zřízení vzdělávacích fondů při fakultních nemocnicích a organizacích přímo řízených ministerstvem.

P. Kastner poté představil projekty AIFP v oblasti etiky, na kterých se Asociace podílela v minulosti či které aktuálně připravuje. V prosinci 2008 došlo např. k podepsání Společné deklarace AIFP a ČLS JEP. Tato deklarace definuje pravidla vzájemné interakce mezi farmaceutickým průmyslem a lékaři v praxi. Téma etiky je také průběžně diskutováno se zástupci odborné veřejnosti formou kulatých stolů a diskuse o etických principech vyvrcholila uspořádáním odborné konference v květnu 2009. V současné době probíhají pravidelná jednání mezi zástupci AIFP a SÚKLu o regulaci marketingových aktivit a reklamy.  Ve spolupráci s vydavatelstvími odborných medicínských časopisů a literatury je pak diskutováno zavedení deklarace střetu zájmů (disclaimeru) pro publikační činnost, tak jak je to běžné v zahraničí.

Asociace v současné době (rok 2011) sdružuje 31 členských společností s vlastním výzkumem a vývojem léčiv, které jsou zavázány k dodržování Etického kodexu AIFP.  Jejím cílem přitom je, aby se k dodržování těchto pravidel připojily i další subjekty mimo asociaci, a aktivity v oblasti etiky průběžně koordinuje se zástupci odborné veřejnosti, regulátora i státní správy.

P. Kastner se poté věnoval konkrétním aspektům etické spolupráce v praxi. Diskutováno bylo např. poskytování darů zdravotnickým odborníkům. Ty jsou zákonem povoleny jen v případě, že jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k činnosti vykonávané odborníkem. Na základě rozhodnutí SÚKLu činí nepatrná hodnota daru 1.500 Kč na odborníka v daném kalendářním roce.  Etický kodex AIFP vedle toho ještě omezuje maximální hodnotu jednoho daru na 200 Kč. Kodex významně upravuje i problematiku sponzorování vědeckých kongresů. Při účasti na kongresu je dovoleno poskytnout pouze náhradu nákladů na dopravu, ubytování a registrační poplatek. Sponzorování sportovních, kulturních či společenských aktivit je zakázáno. Zároveň není možné sponzorovat rodinné příslušníky odborníka. Podle etických pravidel AIFP musí lékař na kongres dorazit 24 hodin před a odjet 24 hodin po konání akce. Přiměřené povaze setkání by mělo být i pohoštění. P. Kastner dále uvedl další možné formy spolupráce týkající se především konzultační činnosti. Všechny platby, které farmaceutické společnosti poskytují odborníkům za provedenou činnost, by měly být odůvodnitelné, mít přiměřenou hodnotu, být transparentně dojednané a doložitelné. V závěru se pak věnoval problematice neintervenčních studií. Při NIS je léčivý přípravek podáván pacientovi v rámci běžné léčby a v souladu s registrací. Tento přípravek musí být dostupný na českém trhu. NIS nesmí sloužit jako podnět k předepisování či doporučování léčiv, přičemž výsledky studie musí být analyzovány medicínskými odděleními sponzora a zpřístupněny lékařům účastnícím se studie a AIFP.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu velmi uvítala zájem lékařů o problematiku etiky a plánuje na edukační blok v rámci jarní konference SVL ČLS JEP navázat i dalšími aktivitami zaměřenými na odbornou veřejnost.