Nahlédněte farmaceutickým společnostem pod pokličku

Nahlédněte farmaceutickým společnostem pod pokličku

O etických vztazích v českém zdravotnictví se v posledních letech mluví velmi často. Součástí diskuse odborné i laické veřejnosti bývají i pravidla spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a ostatními účastníky systému. Je zřejmé, že farmaceutický průmysl vždy patřil a bude patřit mezi citlivá odvětví.

Lidské zdraví se týká každého z nás, lidé se s produkty farmaceutického průmyslu setkávají ve svém běžném životě, každý má nějakou zkušenost se systémem české zdravotní péče. Jde o oblast, která je na rozdíl od řady jiných průmyslových odvětví pod pečlivým drobnohledem široké veřejnosti. Málokdo si však uvědomuje, že farmaceutický průmysl patří mezi nejvíce regulované obory. Pravidla jeho činnosti a vztahů s třetími stranami jasně vymezuje evropská i česká legislativa, včetně oborových i firemních kodexů.

Inovativní farmaceutické společnosti za posledních 10 let udělaly významné kroky, které přispěly ke kultivaci zdravotnického prostředí. Nepodporují tzv. kongresovou turistiku ani poskytování nepřiměřených darů lékařům. Členské společnosti sdružené v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) dodržují přísný etický kodex, který důsledně dbá na dodržování vysokých etických zásad a jde v mnoha případech nad rámec zákona.

Databáze odborných lékařských kongresů

Na začátku letošního října otevřela AIFP široké veřejnosti Databázi odborných lékařských kongresů. Cílem tohoto projektu je přispět k větší transparenci ve vztazích mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem. Zároveň chce Asociace upozornit na skutečnost, že výrobci inovativních léčiv podporují jen takové vzdělávací akce, které jsou pořádány renomovanými odbornými společnostmi a mají skutečný vědecký přínos. Tento krok nás významně posouvá k vyspělým západním zemím, kde farmaceutické společnosti běžně informují o podrobnostech spolupráce se zdravotnickými odborníky a lékaři při své přednáškové či publikační činnosti zveřejňují deklaraci střetu zájmů (disclaimer).

Jaké informace v Databázi kongresů naleznete

Databáze kongresů je široké veřejnosti dostupná na internetových stránkách www.lekarskekongresy.cz. Návštěvníci stránek v ní naleznou údaje o světových odborných kongresech, na nichž je účast českých lékařů sponzorována členskými společnostmi AIFP.

Kromě konkrétního termínu konání těchto akcí je v databázi uveden i název pořádající odborné společnosti a přímý webový odkaz na internetové stránky daného kongresu. Díky tomu lze jednoduše dohledat detailní informace o organizující společnosti, programu akce či přednášejících. Každý zájemce se tak může jednoduše přesvědčit o tom, zda se jedná o kongres se skutečným vědeckým přínosem či nikoliv.

Údaje do databáze poskytují všechny členské společnosti AIFP, a to vždy za období šest měsíců zpětně. Povinnost přispívat do databáze kongresů je zakotvena i v Etickém kodexu AIFP.

Proč je pro lékaře účast na kongresech důležitá

Vzdělávání lékařů formou účasti na odborných kongresech je naprosto legitimní a má svou nezastupitelnou roli. Neexistuje žádná z vyspělých zemí, která by se uchýlila k omezení přístupu odborníků ke vzdělávání. Díky účasti na těchto kongresech mají čeští lékaři jedinečnou možnost se osobně vidět se svými zahraničními kolegy, kteří jsou celosvětovými kapacitami ve svých oborech, a získat cenné informace týkající se nových léčebných metod, inovativních přípravků či technologií. Zároveň mohou diskutovat konkrétní odbornou problematiku. Z těchto poznatků má pak užitek nejen odborník a dané zdravotnické zařízení, ale především český pacient.

Zvlášť důležitý je tento druh vzdělávání pro mladé lékaře. Ti jsou však velmi často opomíjeni a kontakt se špičkovou světovou medicínou jim v mnoha případech zcela chybí. I pasivní účast na odborném kongresu přitom pro mladé lékaře představuje jedinečnou zkušenost. Přímo z úst autorů se dozvědí nové poznatky, které by neměli šanci najít na internetu ani v odborných publikacích.

Není kongres jako kongres

Členské společnosti AIFP organizují či sponzorují pouze takové odborné aktivity, které mají vědeckou hodnotu a probíhají v souladu s Etickým kodexem AIFP. Důraz je kladen například na místo konání akce, které nesmí být zároveň atraktivní turistickou destinací, a její doprovodný program. Sportovní, kulturní či jiné zájmové aktivity pořádané v rámci odborných kongresů členové AIFP nepodporují a ani je lékařům nehradí. Sponzorská společnost může lékaři uhradit pouze registrační poplatek, cestovní náklady, ubytování či stravu.

Etický kodex AIFP

7.2. Sponzorování zdravotnických odborníků, kteří se účastní zasedání organizovaných třetími stranami, musí být v souladu s následujícími zásadami (data z roku 2011):

(a)            Sponzorství musí být v přiměřené výši a musí být omezeno výlučně na hlavní vědecký účel zasedání.

(b)            Zasedání musí mít přímou souvislost s polem působnosti zdravotnického odborníka.

(c)             Sponzorství nemůže být rozšířeno na rodinu či spolucestující.

(d)            Sponzorství nesmí být spojováno s předepisováním přípravků nebo jejich prodaným množstvím.

(e)            Cestovní náklady, ubytování, stravu a registrační poplatek může hradit sponzor. Členy poskytovaná pohoštění nesmí spočívat ve sponzoringu nebo organizaci volného času (jako je sport a další aktivity).

(f)             Účastníci mohou přijet na místo zasedání do 24 hodin před zahájením zasedání a odjezd se musí uskutečnit do 24 hodin po jeho skončení. Pokud se účastníci rozhodnou přijet dříve nebo zůstat déle, veškeré náklady na dobu prodloužení musí hradit účastník a nesmějí být hrazeny sponzorující společností.

(g)            Členové musí každé sponzorství dle tohoto odstavce nahlásit do databáze Asociace.

Přísná pravidla pro organizování či sponzoring odborných akcí má ve svém etickém kodexu zakotvena i Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA), jíž je AIFP členem. Žádná společnost nemůže organizovat nebo sponzorovat akce pořádané mimo území své domovské země. Výjimku tvoří pouze následující situace:

  • většina z pozvaných hostů pochází mimo domovskou zemi a vzhledem k zemím původu účastníků dává z logistického hlediska větší smysl pořádat akci v jiné zemi;
  • v souvislosti s prezentovanými odbornými znalostmi, které jsou předmětem této akce, dává z logistického hlediska větší smysl pořádat akci v jiné zemi.

Program odborných kongresů

Každý kongres má vědecký sekretariát, který velmi pečlivě sestavuje jeho program a vybírá příspěvky, které budou prezentovány. Důležitá je jejich vědecká kvalita a prospěch pro pacienta. Navíc se většinou jedná o sdělení, která mluví o potenciálním léku ještě před jeho registrací. Je prestižní záležitostí každého kongresu dodržovat co nejvyšší úroveň nezávislosti odborných informací.

Odborné kongresy mají z hlediska svého programu a organizace několik částí:

Hlavní program

Na většině kongresů je hlavní část programu zaměřena především na oblast preklinického výzkumu a klinického hodnocení. V jejich rámci vystupují přední světoví odborníci různých specializací. Před konáním akce musí vždy předložit abstrakta dle jasně definovaných pravidel. Na odbornou kvalitu dohlíží vědecký výbor kongresu.  

Satelitní sympozia

Farmaceutické společnosti mohou za předem stanovených podmínek zorganizovat v rámci kongresu firemní sympozia, na kterých jsou prezentovány novinky z jejich portfolia a nové trendy v léčbě. 

Stánky

V rámci komerčních prezentací využívá řada společností stánky, které jsou rozestavěny mimo kongresový sál. Účastníci kongresu zde mají možnost získat informační materiály o produktech dané společnosti.  

Akce pro novináře

Kongres mohou navštívit i novináři. V rámci řady odborných akcí je pořádána tisková konference či media briefing za účasti vrcholných představitelů kongresu a vědeckých kapacit. 

Volnočasový program

Součástí kongresu může být i volnočasový program. Farmaceutické společnosti sdružené v AIFP tyto aktivity neorganizují ani nesponzorují. Lékař se jich může zúčastnit, avšak veškeré náklady si musí hradit sám.

V České republice se na konci června roku 2011 uskutečnil kongres Evropské asociace pro choroby ledvin a Evropské asociace pro dialýzu a transplantaci ledvin. Jednalo se o největší evropský kongres v oblasti nefrologie a transplantace ledvin, který po dobu čtyř dní hostila Praha. Prezidentem tohoto kongresu byl jmenován předseda České nefrologické společnosti a v odborném výboru kromě řady zahraničních odborníků usedli i zástupci České republiky. Součástí programu byly odborné přednášky týkající se akutního poškození ledvin, klinické a transplantační nefrologie, dialýzy či vaskulárních onemocnění. Jejich cílem bylo informovat zúčastněné především o výzkumu a vývoji a novinkách v léčbě. Hlavní program probíhal každý den zhruba od 8. do 19. hodin (kromě úvodního a závěrečného dne). Každý z přednášejících odborníků otevřeně zveřejnil na internetových stránkách kongresu své závazky týkající se spolupráce s farmaceutickými společnostmi v dané odborné oblasti (deklarace střetu zájmů).

Součástí kongresu byla i firemní sympozia, která byla jasně označena a možnosti jejich konání byly dohodnuty za transparentních podmínek, včetně ceny za pořádání akce. Ta se pohybovala zhruba od 500 tisíc korun.

Podrobné informace o výše uvedeném kongresu je možné nalézt na www.eraedta2011.org.

Aktivity AIFP v oblasti etiky

Kromě Databáze kongresů AIFP v současné době pracuje na následujících projektech:

  • vydala novou brožuru o etice s názvem „Spolupráce mezi lékaři a inovativním farmaceutickým průmyslem". Brožura popisuje nejčastější situace, s nimiž se mohou zástupci obou stran setkat v praxi, a poskytuje výklad ke Společnému prohlášení ČLS JEP a AIFP z prosince 2008;
  • usiluje o podepsání Deklarace střetu zájmů s ČLS JEP a dalšími odbornými vydavatelstvími. Cílem deklarace je zajistit transparentnost vztahů mezi autory-odborníky, kteří publikují v rámci vydavatelství odborných medicínských časopisů a literatury, a farmaceutickými společnostmi. Podpis deklarace je plánován na říjen 2011;      
  • připravuje edukační projekt pro studenty lékařských fakult a fakult farmacie, který bude zaměřen na etické aspekty spolupráce mezi průmyslem a zdravotnickými odborníky;
  • pořádá setkání s předními českými odborníky různých specializací, na nichž diskutuje témata týkající se kultivace českého zdravotnictví.