Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění chce nevratně a neústavním způsobem změnit české zdravotnictví

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění chce nevratně a neústavním způsobem změnit české zdravotnictví

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zásadně nesouhlasí s pozměňovacím návrhem zákona o veřejném zdravotním pojištění, který se dnes projednává na schůzi Poslanecké sněmovny. Při jeho tvorbě byly porušeny základní principy právního státu. Navíc bez odborné diskuze zavádí do českého zdravotnictví několik systémových změn, které v této kombinaci v žádném jiném evropském státu nefungují.

Z právní analýzy vyplývá, že pozměňovací návrh nebyl přijat standardním legislativním procesem, nekonalo se žádné připomínkové řízení a obešel i vládu České republiky. Ačkoliv byl předložen Výborem pro zdravotnictví PSP ČR, v realitě se jedná o návrh Ministerstva zdravotnictví ČR. Byl tak obejit princip demokratického dělení moci (zákonodárná vs. výkonná). Navíc nebyla umožněna demokratická diskuze v rámci Parlamentu, kdy členové Výboru dostali návrh jen několik hodin před chystaným zasedáním. A odborná diskuze napříč expertními skupinami neproběhla vůbec.

Novela se chystá nevratným způsobem změnit lékovou politiku České republiky. Navrhovaný systém elektronických aukcí je v Evropě používán velmi zřídka a za zcela jiných podmínek. Navíc v zemích, kde existuje, se neosvědčil v řadě aspektů. Nejčastěji vede k odchodu menších subjektů z trhu, následnému snížení soutěže mezi výrobci, potenciálnímu růstu cen či případnému nedostatku léčiv.

Pozměňovací návrh vytváří neodůvodněnou překážku pro uvádění moderních léků na trh. Stanoví totiž, že v České republice může být tzv. vysoce inovativní léčivý přípravek hrazen nejdříve poté, co bude hrazen ve 3 jiných zemích referenčního koše. Přitom by český stát měl být schopen realisticky zhodnotit, zda má konkrétní přípravek získat úhradu či nikoliv, a nemusí být v tomto odkázán na rozhodnutí jiných států s jinými ekonomickými a politickými podmínkami. Všechny vysoce inovativního přípravky přicházejí na trh tzv. centralizovanou registrační procedurou schvalovanou Evropskou lékovou agenturou (EMA), která garantuje jejich bezpečnost a účinnost ještě před vstupem na trh. Již nyní má České republika zpoždění nejméně 12 měsíců v přístupu pacientů k novým lékům v porovnání s Rakouskem, Maďarskem nebo Slovenskem (které jsou nám blízké velikostí i ekonomickým systémem).

Zcela nestandardně se mění i podmínky správního řízení stanovování cen a úhrad léčiv. Je navrhováno zrušení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí správního orgánu (Státního ústavu pro kontrolu léčiv). Tento krok je v českém právu extrémně výjimečný (nicméně možný ve veřejném zájmu). Dá se pak očekávat celá řada soudních sporů v oblasti náhrady škody za ušlý zisk z důvodu chybného rozhodnutí, které bude muset Česká republika hradit. Již nyní SÚKL nezvládá administrativní zátěž a sám neodůvodněně prodlužuje správní lhůty. Firmy by tak byly v podstatě trestány za neschopnost správního orgánu a přišly by o možnost využít zákonného opravného prostředku.

Tento způsob přípravy návrhu může vést k celkovému znedůvěryhodnění chystané reformy zdravotnictví, jejíž důležitou součástí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je.