Nový „Janotův balíček“ české zdravotnictví nezachrání

Nový „Janotův balíček“ české zdravotnictví nezachrání

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se seznámila s poslaneckým návrhem zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv, který byl v těchto dnech předložen ke schválení vládě, a vyžádala si jeho právní analýzu.

Z ní vyplynulo, že předkládaný návrh je jednoznačně v rozporu s českou Ústavou i legislativou Evropské unie a jeho přijetí by ještě více prohloubilo již tak nestabilní a nepředvídatelné právní prostředí v oblasti cenotvorby a stanovování úhrad. O tomto názoru Asociace informovala jak Úřad vlády, tak ministerstvo zdravotnictví.

Je třeba zdůraznit, že snížení cen a úhrad léčivých přípravků přijaté v roce 2009 v rámci tzv. Janotova úsporného balíčku bylo koncipováno jako mimořádné přechodné opatření, které bylo omezeno lhůtou jednoho roku. AIFP respektovala smysl tohoto dílčího kroku, jehož cílem bylo napomoci českému zdravotnictví v období krize. Asociace však důrazně upozorňuje na to, že pokračování tohoto opatření v pozměněné podobě je zcela nelegitimní, nesystémové a financování českého zdravotnictví nepomůže. Předloženým návrhem není možné sanovat výdaje veřejného zdravotního pojištění, toto měly zajistit pravidelné revize cen a úhrad prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Problematická je i skutečnost, že snížení úhrad a cen proběhne pouze u těch přípravků, u kterých dosud nebyla provedena revize. V praxi tak budou zavedeny zcela odlišné podmínky pro léčivé přípravky a neodůvodnitelné rozdíly mezi nimi na základě toho, zda byla či nebyla provedena revize úhrad. Držitel registračního rozhodnutí však nemá jakoukoliv možnost tuto skutečnost ovlivnit. Návrh zákona také zasahuje do právního postavení účastníků správního řízení – držitelé registrace se nemohou ke změně cen a úhrad jakkoliv předem vyjádřit a znemožňuje jim bránit jejich práva u nezávislého soudu.

Je nesporné, že Česká republika patří v současné době mezi země, které mají zákonem stanovenou velmi přísnou lékovou politiku v oblasti cen a úhrad. Současný systém stanovování úhrad založený na vyhledání nejnižší aktuální ceny pro alespoň přibližně stejný lék ve všech zemích EU nás však staví na úroveň zemí, jako je Rumunsko či Bulharsko.

Prohlášení o nutnosti snížit ceny i úhrady léků a najít tak potřebné úspory ve zdravotnictví jsou v poslední době často účelově využívána. Snižovat ceny léků však nelze donekonečna a už vůbec se nejedná o recept, který by měl „uzdravit" české zdravotnictví. Že se jedná o segment, kde je potenciál úspor již značně vyčerpaný, dokládají i údaje zveřejněné zdravotními pojišťovnami. Z nich vyplývá, že podíl výdajů pojišťoven na léky na recept se neustále snižuje, zatímco náklady na ambulantní či nemocniční zdravotní péči rostou. V roce 2009 například náklady na léky na recept tvořily pouhých 17,2 % celkových nákladů pojišťoven, zatímco ještě v roce 2005 to bylo téměř 23%.

Pokud by měly být ceny léků ještě více sníženy, nejenže dojde ke zvýšení doplatků u celých skupin léčiv, ale hrozí, že pacienti budou mít omezený přístup k řadě nových inovativních léků. Zároveň to bude mít negativní dopad v podobě nárůstu paralelního obchodu s léky. Podíl paralelního obchodu přitom v evropských zemích neustále vzrůstá a nebezpečí může představovat i pro Českou republiku. Podle údajů SÚKLu u nás v současné době existuje zhruba 300 subjektů žádajících o povolení k paralelnímu obchodu.

AIFP dlouhodobě poukazuje na to, že stávající praxe stanovování a revize cen a úhrad je velmi komplikovaná a dlouhodobě neudržitelná. Zároveň je zřejmé, že žádná jednorázová opatření k stabilizaci a stanovení komplexního legislativního rámce týkajícího se lékové politiky nepřispějí. Asociace proto opakovaně nabízí své zkušenosti a znalosti týkající lékové problematiky všem zainteresovaným stranám. Považujeme za nutné, aby byla co nejdříve zahájena širší odborná diskuse o změně systému revize cen a úhrad léků a financování českého zdravotnictví, jíž jsme připraveni se zúčastnit.