Výrobci léčiv: prioritou je uvést moderní léky na trh

Výrobci léčiv: prioritou je uvést moderní léky na trh

Obsah

Výrobci léčiv sdružení v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České asociaci farmaceutických firem (ČAFF) poukazují na nezákonnost plánovaného zrušení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, které navrhlo Ministerstvo zdravotnictví v rámci krátkodobě plánovaných úspor výdajů na léky.

Dle vyjádření zástupců obou asociací tento krok znamená zásadní porušení Správního řádu, kterým se řídí stanovování cen a úhrad v České republice. Možnost účastníků řízení odvolat se proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKLu) považují farmaceutické společnosti za zákonem zaručený nástroj, díky němuž lze napravit chybné rozhodnutí úřadu.

Dlouhý proces stanovení cen a úhrad, který ještě více prodlužují odvolání účastníků řízení, rozhodně není v zájmu farmaceutických společností. Naopak, má jen jediný efekt. Zbrzdí možnost uvést nové moderní léky na trh. V důsledku na vše doplatí čeští pacienti, kteří budou mít významně omezen přístup k potřebné léčbě.

Článek zveřejněný v Hospodářských novinách dne 20. 5. 2011 označuje odvolávání farmaceutických firem jako příčinu opožděného snižování cen léků. Toto je obvyklé, jednostranné stanovisko úřadů, které tímto tvrzením zastírají skutečnost, že samy nesplňují zadání uložená jim zákonem. Zákon Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv ukládá provádět každoročně plnou revizi cen a léků. Poprvé měl SÚKL tuto úlohu splnit v roce 2008. Toto zadání na rok 2008 nicméně nesplnil ani do dnešního dne. Nekonání SÚKLu je tedy prvotní příčinou opoždění cenových úprav, nikoliv odvolání firem či pojišťoven.

Neodvolávají se však pouze farmaceutické firmy, nýbrž i zdravotní pojišťovny. Obě zúčastněné strany tak činí z naprosto racionálních důvodů. Rozhodnutí SÚKLu bývají někdy zcela nepochopitelná a neodůvodnitelná. V krátkém časovém odstupu dostanou např. dva shodné léky dvou různých firem přidělenu zcela odlišnou cenu a úhradu. Rozdíly mohou v některých případech obnášet nejen desítky, ale i stovky procent. Je jen přirozené, že se firmy brání právní cestou proti takovémuto úřednímu zásahu do konkurence na trhu. Návrh zrušit odkladný účinek odvolání navíc vyvolává řadu nedořešených otázek. Není například stanoveno, jakým způsobem se bude postupovat, pokud se v odvolacím řízení či u soudu potvrdí, že prvotní rozhodnutí SÚKLu bylo chybné a některému z účastníků řízení vznikla finanční škoda.

V současné době je u českých soudů podáno zhruba 50 správních žalob. První dvě byly již soudem první instance rozhodnuty ve prospěch firem. Hrozí přitom, že pokud by došlo ke zrušení odkladného účinku odvolání, mohl by se zvýšit počet farmaceutických společností, které se kvůli chybnému rozhodnutí budou domáhat finanční náhrady za způsobenou škodu.

Na závěr tedy zbývá otázka, kterou si může každý zodpovědět sám: Pomůže skutečně porušení zákona odstraněním legální instituce odvolání ke snížení výdajů na léky, nebo je důležitější přimět státní úřady k naplňování jim uložených povinností?