Reakce na články: „Komisaře pro očkování platí výrobci vakcín“ a „V USA rozkryli českou korupci: Pfizer si kupoval lékaře a vydělával“

Reakce na články: „Komisaře pro očkování platí výrobci vakcín“ a „V USA rozkryli českou korupci: Pfizer si kupoval lékaře a vydělával“

Obsah

Hospodářské noviny | 9. 8. 2012

Považujeme za alarmující, že zde stále dochází k zásadnímu nepochopení významu spolupráce lékařů s farmaceutickým průmyslem. Ta je naprosto klíčová pro vývoj nových přípravků určených k léčbě a prevenci závažných onemocnění. Ve světě se přeci jedná o běžnou praxi. Domníváme se, že je nutné uvést skutečnosti ze zmiňovaných článků na pravou míru.

Veškerá spolupráce inovativních farmaceutických firem se zdravotnickými odborníky se řídí přísnými pravidly zákona o reklamě, č. 40/1995 Sb. a etickým kodexem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Spolupráce je vždy maximálně transparentní a doložitelná. Její přínos lze mj. demonstrovat na klinickém výzkumu a vývoji nových léků pro prevenci a léčbu závažných onemocnění: 90 % těchto výzkumů je realizováno pouze díky spolupráci odborníků s farmaceutickými společnostmi.

Vývoj nových léčiv

Veškerá spolupráce farmaceutického průmyslu se zdravotnickými odborníky je ve světě zcela běžná, legitimní a především nezbytná pro vývoj nových účinných humánních léčiv. Z nejnovější analýzy společnosti Ernst & Young vyplývá, že bez této spolupráce by 90 % veškerých klinických studií, v jejichž rámci jsou nové preventivní a léčebné přípravky vyvíjeny, vůbec nebylo realizováno. Pro přesnost, v roce 2010 investovaly farmaceutické společnosti přes 1,2 miliardy Kč.

Průběh klinického hodnocení podléhá přísným pravidlům Správné klinické praxe, Helsinské deklarace, legislativy EU a ČR pro provádění klinických hodnocení. Na etické a správné provedení studií dle schváleného protokolu dohlíží jak sám zadavatel, tak i kontrolní úřady (SÚKL, Evropská léková agentura, resp. ostatní regulační autority v Evropě) a nezávislé etické komise. Naprostou transparentnost celého procesu klinických studií zaručuje skutečnost, že studie jsou uváděny ve veřejně dostupném registru na stránkách farmaceutických firem nebo SÚKL, v evropském registru klinických hodnocení a také v registru ClinicalTrials.gov. Všechny platby výzkumným centrům a odborníkům, kteří se na klinických studiích podílejí, jsou poté odůvodnitelné, mají přiměřenou hodnotu, jsou transparentně dojednané a doložitelné.

Pro lepší ilustraci ještě dodejme, že spolupráce s odborníky je také běžnou praxí v dalších průmyslových oblastech, jako např. IT nebo automobilový průmysl.

Vzdělávací semináře a odborné kongresy

Lékaři jsou asociací považováni za respektované partnery, díky kterým má asociace a její členské společnosti možnost získat aktuální poznatky, které mohou napomoci výzkumu a vývoji v léčbě a prevenci řady závažných onemocnění. Veškerá spolupráce se děje v rámci striktních pravidel zákona o reklamě č. 40/1995 Sb. a etickým kodexem AIFP. Ty regulují také další oblasti, ve kterých dochází ke kontaktu mezi odborníky a farmaceutickým průmyslem, mj. pořádání vzdělávacích seminářů a účast lékařů na odborných kongresech.

Finanční podpora vzdělávacích seminářů je vždy realizována transparentně, tj. sponzorující firma je uváděna na materiálech, jež s daným seminářem souvisí. Neexistuje totiž žádný důvod, proč by naši členové měli svou participaci tajit. Pravidla jsou zde jasná a transparentní.

Asociace však jde ještě dál. Společně s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) připravuje projekt deklarace střetu zájmů (disclaimer). Tento odborníkům-autorům, jež publikují v rámci vydavatelství odborných medicínských časopisů a literatury, ukládá povinnost otevřeně deklarovat své případné smluvní závazky vůči farmaceutickým společnostem.

Odborné kongresy jsou z pohledu asociace jedním z důležitých pilířů kontinuálního vzdělávání lékařů. Odborníci díky nim získávají aktuální informace ze svého oboru, udržují „krok“ s vývojem moderní medicíny a získávají kontakty s vědci a odborníky z dalších zemí. Odborné kongresy jsou ve většině případů organizovány odbornými společnostmi, které jsou výsadním garantem jejich kvality a erudice.

Pokud některá členská společnost AIFP lékaře na kongres vyšle, vždy nejprve ověřuje jeho kvalitu, například prostřednictvím veřejně dostupné databáze evropských kongresů EFPIA či vlastní veřejně přístupné databáze kongresů na stránkách www.lekarskekongresy.cz. Kongresy jsou zde hodnoceny na základě velmi striktních kritérií, mezi která patří mimo jiné vhodnost lokality pro konání akce, splnění kritérií odbornosti, specializace apod. Odborníkovi je poskytnuto pouze to, co dovoluje etický kodex AIFP, tj. uhrazení letenky, ubytování a registračního poplatku. Lékař také musí přijet na kongres nejdříve 24 hodin před ním a odjet nejpozději 24 hodin po něm. Veškeré další náklady nese lékař sám.

Pro členské společnosti je vysílání lékařů na odborné kongresy jistou formou dobrovolné společenské odpovědnosti, jejímž prostřednictvím nabízejí odborníkům šanci zdokonalovat se ve svém oboru a následně přispět ke zlepšení léčby svých pacientů. V poslední době však dochází k postupnému omezování těchto aktivit a alokování finančních prostředků do jiných oblastí společenské odpovědnosti. Některé členské společnosti již lékaře na kongresy neposílají vůbec, a to především z důvodu jednostranné negativní publicity v médiích, která opomíjí základní principy odborných kongresů.
Imunizační komise

Z výše uvedeného by nyní mělo být zřejmé, že spolupráce farmaceutického průmyslu s odborníky je nejen opodstatněná, ale také vysoce žádoucí, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale i dalších průmyslových oblastech.

V konkrétním případě očkování lze již jen dodat, že Národní imunizační komise pouze dává doporučení, která očkování mají být povinná. Členové Národní imunizační komise jsou navíc podrobováni přísným etickým prověrkám před každým hlasováním, aby byl vyloučen jakýkoli střet zájmu. Jsou přitom povinní řídit se i velmi důkladnými a vymahatelnými etickými pravidly stanovenými příslušnými etickými kodexy.

K finálnímu rozhodnutí o povinných očkováních pak dochází na půdě parlamentu nebo Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s renomovanými odborníky různých specializací (vakcinology, pediatry, infektology, hygieniky, epidemiology atd.) Díky aktuálním informacím z domova i zahraničí mají tito lidé nejlepší kompetenci o složení očkování rozhodnout, tak, aby bylo co nejlépe chráněno zdraví dětí i dospělých. Pro samotné očkování se pak používají pouze ty vakcíny, které před uvedením na trh prošly velmi pečlivým testováním a klinickými studiemi.

Doufáme, že toto prohlášení přispěje k návratu k věcné debatě o spolupráci mezi odborníky a farmaceutickým průmyslem

Mgr. Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel AIFP