Zástupci AIFP přednášeli medikům o etice ve vztahu lékař-farmaceutická společnost a samoregulaci v oblasti inovativního farmaceutického průmyslu

Zástupci AIFP přednášeli medikům o etice ve vztahu lékař-farmaceutická společnost a samoregulaci v oblasti inovativního farmaceutického průmyslu

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) dlouhodobě usiluje o kultivaci a větší transparenci ve vztazích mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem v České republice. Vztahy mezi lékaři a průmyslem jsou jednoznačně prospěšné pro obě strany, je však nutné dbát na to, aby byly zcela v souladu s právními, oborovými i nepsanými etickými normami.

Přednášky na lékařských i farmaceutických fakultách

Proto se Asociace se svými aktivitami obrací nejen k odborným společnostem, státní správě, veřejnosti a ostatním hráčům na trhu, ale také k odborné lékařské společnosti a jejím budoucím plnohodnotným členům, tj. studentům lékařských a farmaceutických fakult. Právě pro ně připravila edukační přednášku o etice, jež se zaměřuje na vztah etika-odborník-farmaceutický průmysl a na přínos striktních samoregulačních mechanismů v oblasti inovativního farmaceutického průmyslu, resp. členských společností AIFP. Od počátku letošního roku byly realizovány již tři přednášky, a to na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a naposledy v rámci Vědecké konference 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Tři principy

Přednášky „Etika ve vztahu zdravotnického odborníka a farmaceutického průmyslu“ na lékařských fakultách a farmaceutické fakultě prezentované výkonným ředitelem AIFP, Mgr. Jakubem Dvořáčkem, a předsedou etické komise AIFP, Mgr. Patrikem Kastnerem, přítomné mediky, lékaře a pedagogy vždy nejprve seznámili s činností Asociace a třemi základními principy jejího dlouhodobého působení.

První princip obnáší trvalou podporu transparentního posuzování přínosu inovativních léčivých přípravků a zvýšení jejich dostupnosti pro české pacienty, a to v rámci jednání se státní správou. Druhý princip spočívá v prosazování samoregulačního Etického kodexu Asociace a rozšíření etických principů v něm obsažených i mimo členskou základnu AIFP. Jeho cílem je dlouhodobě přispívat ke zlepšení chování a právního prostředí v oblasti etiky na celém farmaceutickém trhu v České republice. „Třetí princip představuje trvalou podporu vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost o inovativních lécích a jejich medicínském, společenském i farmakoekonomickém přínosu,“ doplňuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Přednášky a on-line databáze

V rámci přednášek byly dále představeny aktivity, jež Asociace v oblasti etiky v loňském roce připravila. Jednalo se zejména o přednášky a semináře o etice pro odborné společnosti a společný projekt AIFP a České lékařské komory ČLS JEP, tzv. disclaimer: deklaraci střetu zájmů pro publikační činnost v odborných médiích, jejímž cílem je zajistit transparentnost vztahů mezi odborníky, kteří publikují v rámci vydavatelství odborných medicínských časopisů a literatury, a farmaceutickými společnostmi.

Nedílnou součástí aktivit v roce 2011 bylo také vytvoření veřejně přístupné on-line databáze kongresů (www.lekarskekongresy.cz). Ta obsahuje retrospektivní seznam všech odborný kongresů, na které členské společnosti AIFP v loňském roce lékaře vyslaly. „Cílem databáze je opět zprůhlednit vztahy mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem a přispět tak ke kultivaci prostředí českého zdravotnictví,“ vysvětluje Jakub Dvořáček.

Stěžejní část přednášky spočívala v ilustraci modelových typů kontaktů mezi lékařem a farmaceutickou společností a v ukázkách samoregulačních mechanismů AIFP. Jedná se zejména o problematiku darů, sponzoringu (především na lékařských kongresech), konzultantských činností a neintervenčních studií (NIS). Ty představili jednotliví prezentující a krátká edukační videa. Zmíněn byl nejen právní rámec interakce mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi, ale také velmi přísná samoregulační pravidla obsažená v Etickém kodexu AIFP, který je pro všechny členské společnosti Asociace závazný.

Lékařské kongresy

Problematika samoregulace byla v rámci přednášky ilustrována například na často diskutované otázce sponzorování účasti lékařů na vědeckých kongresech. Účast lékařů na renomovaných odborných kongresech je vysoce žádoucí, naprosto legitimní a má pro odborníky i jejich pacienty neoddiskutovatelný přínos. Limity sponzoringu zpřesňuje, v návaznosti na zákon o reklamě, UST-16 SÚKL, jež stanoví, že při účasti na vědeckém kongresu je dovoleno poskytnout zdravotnickému odborníkovi náhradu nákladů na dopravu, ubytování a registrační poplatek.

Sponzorování sportovních, kulturních či jiných společenských akcí a účast rodinných příslušníků na akci je zakázána. K již takto striktním pravidlům doplňuje etický kodex AIFP další, jež stanoví, že zdravotnický odborník musí dorazit na kongres nejdříve 24 hodin před a odjet nejpozději 24 hodin po konání akce. Informace o všech kongresech, jichž se účastnili odborníci sponzorovaní členskými společnostmi AIFP, jsou zároveň veřejnosti dostupné na již zmiňovaných stránkách www.lekarskekongresy.cz.

Přednášky byly vždy zakončeny diskusí s přítomnými studenty, pedagogy a lékaři. Z jejich dotazů vyplynulo, že problematika etiky v oblasti zdravotnictví je pro ně velmi aktuálním a podnětným tématem. Nejen proto plánuje Asociace realizovat obdobné přednášky i na dalších českých univerzitách.