Jak vidí kvalitu zdravotnictví laici a odborníci

AM Review | 3. 7. 2017

SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uspořádala v květnu a červnu prostřednictvím agentury SC&C srovnávací sociologický průzkum názorů veřejnosti na financování zdravotnictví a dostupnost péče. Porovnávány byly názory „laiků“, tedy občanů ve věku 18-79 let nijak profesně neangažovaných ve zdravotnictví, a „odborníků“, tedy osob, které se zdravotnictvím v rámci své profese/funkce zabývají (nikoli ale výkonných lékařů).

Respondenty-odborníky byli např. poslanci, senátoři, hejtmani, členové vedení zdravotnických zařízení a představitelé krajských úřadů.

Jedním z témat výzkumu byl i postoj ke kvalitě českého zdravotnictví, resp. srovnání s jinými zeměmi - otázka zněla: Je podle vás české zdravotnictví kvalitou srovnatelné se zdravotnictvím v „západních“ zemích EU? Strukturu odpovědí obou respondentských skupin ukazují grafy. Zatímco laici považují naše zdravotnictví za srovnatelné či lepší ve 48 procentech odpovědí, u odborníků je to dokonce 82 procent.  

Je podle vás české zdravotnictví kvalitou srovnatelné se zdravotnictvím v „západních“ zemích EU? Zdroj: AIFP 

LAICI 

17 % Nevím 

38 % Ano, je stejně kvalitní 

35 % Ne, je horší 

10 % Ne, je lepší 

ODBORNÍCI 

76 % Ano, je stejně kvalitní 

9 % Nevím 

9 % Ne, je horší 

6 % Ne, je lepší