22. a 23. výzva Iniciativy pro inovativní léčiva EU mají předběžné obrysy

NoImg

28.04.2020: Iniciativa pro inovativní léčiva Evropské unie (Innovative Medicines Innitiative, IMI 2) zveřejnila informace o zvažovaných tématech 22. a 23. výzvy, které mají být oficiálně zveřejněny 23. června 2020. Chce tím potenciálním žadatelům dát více času na přípravu projektů.  
 
„Evropská iniciativa IMI se po zveřejnění 21. výzvy, která reagovala na aktuální situaci související s pandemii koronaviru COVID-19, rozhodla zveřejnit první návrhy nových témat pro nadcházející 22. a 23. výzvu. Vědecké týmy se tak mohou již dnes začít připravovat na zapojení se do budoucích výzkumných projektů,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 
 
Témata jsou nyní konzultována se zástupci členů IMI, vědeckého výboru IMI a Evropské komise. Předpokládaný termín zveřejnění finálního znění výzev a podávání žádostí je stanoven na 23. června 2020. 
 
Téma 22. výzvy:
 • Podpora výzkumných činností již probíhajících projektů IMI 2 zaměřená na zvyšování jejich hodnoty (Designed to support research activities that will build on, and add value to, results from certain ongoing IMI2 projects)
Témata 23. výzvy:
 • Odevzdávání dat z klinického hodnocení jejich účastníkům v souladu s předpisy GDPR a příslušnými schválenými rámci (Returning clinical trial data to study participants within a GDPR compliant and approved framework)
  Cílem výzvy je harmonizovat lokální a celoevropské předpisy i osvědčené postupy týkající se nakládání s osobními údaji, aby se sjednotil právní rámec platný pro lékařský výzkum. Druhým cílem je vytvořit jednotný celoevropský proces pro poskytování dat z klinických studií. 
 • Modelování dopadu monoklonálních protilátek a vakcín na snížení antimikrobiální rezistence. Téma je součástí programu IMI Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator (Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of antimicrobial resistance. This topic is part of IMI’s Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme)
  Cílem výzvy je vyvinout rámec pro zavedení systému hodnocení ekonomických dopadů a vlivu vakcín a monoklonálních protilátek (mAbs) na snížení antimikrobiální rezistence (AMR). 
 • Platforma pro urychlení výzkumu a validace biomarkerů na podporu vývoje léčiv pro neurodegenerativní choroby (A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for neurodegenerative diseases)  
  Cílem výzvy je vytvořit platformu s následujícími prvky:
 1. soubor pravidel, který umožní sdílení a přístup k datům a vzorkům při zohlednění všech relevantních překážek (např. obecné nařízení o ochraně údajů neboli GDPR, právní překážky, duševní vlastnictví, etická, regulační a společenská omezení),
 2. centralizovaná síť, která dokáže uchovávat vysoce kvalitní data a vzorky. Celkové řešení musí být kompatibilní s globálními datovými platformami a vhodné pro širokou škálu typů dat, včetně digitálních,
 3. spravedlivé a transparentní řízení, umožňující sdílení a přístup k datům a vzorkům,
 4. testování na případové studii. Aplikace poznatků získaných z případové studie bude sloužit k doladění procesů a zlepšení platformy,
 5. samoudržitelnost platformy do konce projektu. 
 • Optimální léčba pro pacienty se solidními nádory v Evropě pomocí umělé inteligence (Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence)  
  Cílem výzvy je zavést systém pro podporu rozhodování (pomáhající určit správnou diagnózu, stadium onemocnění, vhodný postup terapie, medikace atd.) a platformové řešení, které by generovalo znalostní bázi související s rakovinou prsu, plic a karcinomem prostaty s aplikovatelností na další indikace v několika evropských regionech.  
 • Zkrácení cesty k diagnostice vzácných onemocnění pomocí novorozeneckého genetického screeningu a digitálních technologií (Shortening the path to rare disease diagnosis by using new born genetic screening and digital technologies).  
  Odhaduje se, že 3,5 až 5,9 % populace trpí vzácnými onemocněními (vyjma vzácných typů rakoviny), z nich 72 % je genetického původu. Až 70 % pacientů trpících vzácnými onemocněními jsou děti, což poukazuje na důležitost novorozeneckého screeningu. Díky sekvenování genů/genomů a dostupnosti digitálních nástrojů zlepšujících způsoby shromažďování, ukládání, zpracování a interpretace velkého množství dat („Big data“) existuje příležitost transformovat diagnostiku. Genetický screening vzácných onemocnění by proto podle IMI mohl přinést významný pokrok v léčbě.  
 • Behaviorální model faktorů ovlivňujících adherenci pacienta (Behavioural model of factors affecting patient adherence)
  Cílem výzvy je: 
 1. porozumět faktorům, které ovlivňují potřeby pacientů a míru jejich spolupráce při léčbě,
 2. identifikovat nejvýznamnější faktory,
 3. vyhodnotit stávající modely a vytvořit nový behaviorální model, nebo dále rozvíjet stávající,
 4. shromažďovat další data pro upřesnění modelu,
 5. poskytnout nástroje, které umožní zúčastněným stranám v oblasti zdravotnictví nákladově efektivně vyvíjet a implementovat model pro řešení potřeb pacientů a zlepšení míry spolupráce při léčbě.
Detailní informace o blížících se výzvách i k jednotlivým tématům najdete na Future Topics. Na webových stránkách IMI2 jsou k dispozici tips for applicants , advice on finding project partnersunderstanding the IMI Call process.Pokyny pro žadatele v češtině jsou zveřejněny na internetových stránkách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, www.aifp.cz
        

Kontakt 

Případné dotazy je možné směřovat na: 

Šárka Bělová
e-mail: sarka.belova@aifp.cz