AIFP a NAPO uzavřely memorandum o spolupráci

V Praze 10. února 2022
 
 
V pondělí 7. února 2022 uzavřely Národní asociace pacientských organizací (NAPO) a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) memorandum o vzájemné partnerské spolupráci. V jeho rámci si představitelé asociací vytyčili 10 zásadních oblastí spolupráce, které povedou k dalšímu rozvoji lokálního pacientského prostředí při dodržení zásad etického a transparentního jednání. Jedná se zejména o oblasti edukace pacientských organizací i odborníků, podpůrných projektů nebo inovativního výzkumu.
 
 
„Farmaceutický průmysl je pro NAPO jedním z hlavních partnerů, vedle poskytovatelů zdravotní péče, regulátorů a zdravotních pojišťoven. Od spolupráce s AIFP si slibujeme, že pacientská veřejnost v České republice bude včas a správně informovaná o tom, jaké moderní léky jí mohou být dostupné. Věříme, že transparentní spolupráce s jasně stanoveným rámcem bude přínosná pro obě strany,“ řekl předseda NAPO Ing. Robert Hejzák. 
 
Důležitost pacientských organizací vnímáme a podporujeme v AIFP dlouhodobě. Již v roce 2012 jsme spustili rozvojově-vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací, v jehož rámci bylo do letošního roku zrealizováno na 170 celodenních edukačních seminářů pro desítky zapojených pacientských organizací. Jsem proto velmi rád, že se nám nyní podařilo formalizovat spolupráci mezi AIFP a NAPO a vytyčit si oblasti, kterým se budeme v nadcházejícím období společně věnovat,“ doplňuje Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP.
 
 
10 oblastí spolupráce
 
Na základě vzájemné dohody se představitelé NAPO a AIFP shodli na těchto 10 oblastech spolupráce, které vnímají jako základní stavební kameny rozvoje pacientského sektoru v České republice:
 
  1. Podpora a porozumění otázkám a příležitostem spojeným s mezinárodním inovativním lékovým výzkumem,
  2. trvalé zlepšování etických standardů při výzkumu, vývoji, distribuci a prodeji léčiv,
  3. vzdělávání pacientů a zástupců pacientských organizací,
  4. vzdělávání zdravotnických odborníků a odborných společností,
  5. podpora CSR aktivit farmaceutických společností sdružených v AIFP,
  6. podpora projektů, jejichž cílem je zejména zvyšování povědomí o inovativních léčebných intervencích, nových medicínských postupech a moderních lékových terapiích,
  7. podpora přístupu pacientů ke klinickým hodnocením,
  8. příprava a organizace konferencí, kulatých stolů, seminářů či jiných typů edukačních aktivit v souvislosti s výše uvedenými body,
  9. identifikace systémových potřeb a nedostatků, jejichž reálná změna by vedla ke kvalitnějšímu a stabilnějšímu pacientskému prostředí, na nichž se strany společně dohodnou,
  10. další související činnosti.
 
Samotná spolupráce je poté postavena na principech nezávislosti, etického jednání a vzájemném respektu. Věřím, že vzájemná spolupráce a podpora přispěje k dalšímu rozvoji a profesionalizaci pacientských organizací,“ říká závěrem Robert Hejzák.
 
O NAPO
Národní asociace pacientských organizací je dobrovolným svazem pacientských organizací, jehož účelem je prosazování kolektivních zájmů pacientů a jejich účasti na rozhodovacích procesech v oblasti zdravotních a návazných politik České republiky. NAPO při své práci zajišťuje osvětu, vzdělávání a posilování povědomí laické i odborné veřejnosti o potřebách pacientů a podporuje koncepční přístup k prevenci a léčbě onemocnění.
 
O AIFP
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 34 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Mezi její aktuální projekty patří mj. studie Inovace pro život, jež mapuje přínosy inovativních léčiv v ČR v konkrétních terapeutických oblastech, nebo projekt Terapie budoucnosti, který odbornému i laickému publiku představuje nové přístupy v léčbě. Více informací na www.inovaceprozivot.cz nebo www.aifp.cz.
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
 
 
Markéta Kolanová, PR manager AIFP, e-mail: marketa.kolanova@aifp.cz, tel.: +420 734 623 626v
Tímea Piskáčková, ředitelka NAPO, e-mail: piskackova@silapacientu.cz, tel.: +420 725 848 673