Klinická hodnocení: online poradna

Bezplatná online poradna „Klinická hodnocení“ pomáhá zájemcům z řad pacientů zjistit, zda jsou v České republice otevřené klinické studie vhodné právě pro ně. Případným zapojením do výzkumné studie podpoří pacient vývoj inovativních léků a zároveň získá příležitost být léčen nadějnou látkou, které možná vstoupí do běžné praxe až za mnoho let.

V roce 2021 zrealizovaly členské společnosti AIFP 396 klinických hodnocení nových léčiv, a to zejména v oblasti onkologie, infekčních onemocnění a nemocí nervové soustavy. Do hodnocení bylo v zapojeno více než 16 tisíc českých pacientů a téměř 2 tisíce lékařských týmů.

Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře. Slouží pouze jako doplňující zdroj informací pro pacienty.  
 
 

Formulář

Vyberte indikační skupinu, pro kterou by měla být klinická studie určena.
Do kolonky níže vepište kód diagnózy*. Pokud kód diagnózy neznáte, vepište diagnózu slovně. Klasifikace MKN10
Vyplňte demografické údaje pacienta, pro kterého by měla být klinická studie určena.

Položením dotazu a odsouhlasením pravidel poradny udělujete Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v dotazu za účelem poskytnutí služeb poradny a s následným uchováním těchto osobních údajů po dobu 5 let.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání Vašich osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ust. § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Položením dotazu a zadáním svých osobních údajů do formuláře v online poradně klinického hodnocení vedené na internetové stránce www.aifp.cz uděluji svůj výslovný souhlas dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 70970173 (dále jen „AIFP“), jakožto zřizovateli a správci webové stránky, ke zpracování mých osobních údajů dobrovolně poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky.

Číst více

Osobní údaje budou zpracovány na základě souhlasu za účelem poskytnutí služeb poradny a následnému shromáždění a zpracování údajů pro účely vyhodnocení přínosů a využívání poradny.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o:

 • době zpracování osobních údajů, která trvá 3 roky od jejich poskytnutí
 • možnosti zpřístupnit mé osobní údaje svým poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony
 • svých právech jakožto subjektu údajů, a to:
  • právu na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
  • právu na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
  • právu na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
  • právu na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy
   • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit
   • zpracování je protiprávné a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití
   • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo
  • právu kdykoliv odvolat poskytnutí souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz
  • právu podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.
 

 

Disclaimer 

 • Informace zde uvedené slouží pouze jako informační zdroj a nenahrazují péči o zdraví či jinou odbornou péči, zejména konzultace s odborníkem. Případné nejasnosti, zdravotní problémy a komplikace bude tazatel konzultovat se svým praktickým lékařem, popřípadě lékařem příslušné specializace. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.  

 • Provozovatel upozorňuje, že výčet probíhajících studií nemusí být kompletní. Studie jsou vyhledávány na oficiálních stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv a dalších mezinárodních portálech.  

 • Provozovatel vzhledem k omezenému množství informací nemůže garantovat zařazení do doporučených studií a za případné zařazení či nezařazení do doporučených studií nenese odpovědnost.  

 • Autor stránek nenese odpovědnost za trvalost obsahu těchto stránek a za jejich případný výpadek. Zde uvedené informace mohou být kdykoliv změněny, odstraněny, či zcela znepřístupněny.  

 • Položením dotazu a odsouhlasením pravidel udělujete Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů za účelem poskytnutí služeb poradny a následnému shromažďování a zpracovávání.