Novela vyhlášky by snížila dostupnost léčby, AIFP vyzývá k dialogu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v otevřeném dopisu představitelům ministerstva zdravotnictví upozorňuje na to, že chystaná novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (známá jako megavyhláška), způsobí zhoršení dostupnosti léčby. Vyzývá regulátory, aby zasedli k jednacímu stolu se zástupci pacientů i průmyslu. V dokumentu pod otevřeným dopisem naleznete postřehy k jednotlivým ustanovením.

Otevřený dopis představitelům ministerstva zdravotnictví 


Vážený pane ministře, vážený pane náměstku, vážená paní náměstkyně,

dovolujeme si reagovat na návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Návrh jsme obdrželi v rámci vnitřního připomínkového řízení. 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu si uvědomuje stávající složitou situaci, kdy dostupnost inovativních léků v systému komplikují nejasná pravidla. To vyvolává napjatou diskuzi, dotýkající se nejen zdravotnictví, ale též oblasti sociální. Pacienti se vzácnými onemocněními a jinými závažnými diagnózami se nacházejí ve stavu značné nejistoty. Za stávajících podmínek řízení stanovení cen a úhrad téměř není možné prokázat nákladovou efektivitu u léků proti zmíněným nemocem. Tyto léky jsou mnohdy život zachraňující, anebo umožňují žít kvalitní a plnohodnotný život člověku, jenž bez léčby bude invalidizován. 

Rádi bychom vyjádřili své obavy z navrhovaných úprav, které mohou ve výsledku zvýšit napětí a ještě zhoršit stávající situaci. Z navrhované novely není zcela zjevné, jakého cíle má být dosaženo. Sníží však dostupnost léčivých přípravků. Domníváme se, že příprava takovéto změny by měla být diskutována již od počátku za účasti zástupců všech dotčených subjektů. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu je připravena diskutovat formáty řešení, které se osvědčily v jiných evropských státech (Rakousko, Velká Británie).

Status vysoce inovativního léčivého přípravku přes svoje limity zvyšuje šanci pacientů na rychlý přístup k účinné léčbě a zároveň umožňuje pojišťovnám nastavit limitace a sdílet rizika. Navrhované změny v rámci novely zužují mantinely natolik, že téměř 94 % těchto přípravků nevstoupí do systému. Obáváme se, že to povede k nesystémovému využívání jiných dostupných cest (např. paragraf 16, soudní spory).

Žádáme proto o otevření dialogu a společné hledání cesty, jak tuto situaci efektivně řešit. Vzhledem ke složitosti problematiky navrhujeme vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, plátců, odborníků a zástupců pacientských organizací a průmyslu. Cílem této skupiny by měla být definice cílového stavu akceptovatelného jak pro plátce, tak pro uživatele systému (odborníci ve zdravotnictví, pacienti). 

Na základě této definice by Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se zástupci průmyslu navrhl udržitelné řešení (rámcová dohoda), které ověří a namodeluje ÚZIS. Finální model by schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výsledkem tohoto procesu by měla být shoda na udržitelném řešení. Následně by došlo k úpravě legislativy.

Předem děkujeme za zvážení tohoto návrhu. Domníváme se, že takto zásadní změny by neměly probíhat bez detailní rozvahy a zvážení všech rizik, které novela přinese. 

 

S uctivým pozdravem

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 

Připomínky AIFP k jednotlivým ustanovením 

Soubor ke stažení zde