Žádost o přístup do intranetu

* Povinná pole

Přihlášení k odběru


Registrací a zadáním svých osobních údajů do této databáze vedené na internetové stránce www.aifp.cz uděluji svůj výslovný souhlas dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 70970173 (dále jen „AIFP“), jakožto zřizovateli a správci webové stránky, ke zpracování mých osobních údajů dobrovolně poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky či jinak v souvislosti s mou účastí na akcích AIFP.

Osobní údaje budou zpracovány na základě souhlasu za účelem evidence účasti na jednotlivých akcích AIFP, příp. souvisejících projektech AIFP, včetně fotodokumentace účasti, která může být použita, bez nároku na odměnu, v propagačních a informačních materiálech AIFP, zejména zveřejněním na webu AIFP (www.aifp.cz), brožurách, výročních zprávách a jiných dokumentech AIFP.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o:

 • době zpracování osobních údajů, která trvá po dobu mého zaměstnání v členské společnosti AIFP a potřeby zveřejňování mých osobních údajů zejména zveřejněním na webu AIFP (www.aifp.cz), brožurách, výročních zprávách a jiných dokumentech AIFP
 • možnosti zpřístupnit mé osobní údaje poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting a správa databáze, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony
 • svých právech jakožto subjektu údajů, a to:
  • právu na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
  • právu na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
  • právu na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
  • právu na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy
   • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit
   • zpracování je protiprávné a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití
   • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo
  • právu kdykoliv odvolat poskytnutí souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz
  • právu podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.

Zadáním své e-mailové adresy tímto současně uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas AIFP, aby na uvedenou e-mailovou adresu opakovaně zasílala korespondenci, včetně obchodních sdělení, jakožto i informace týkající se AIFP.