Zásady zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů: 

 1. Osobní údaje nutné pro uzavření a plnění smluv nebo plnění zákonných povinností
 • Akademický titul
 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Rodné číslo
 • Číslo OP
 • Zdravotní pojišťovna
 • IČO, DIČ
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa sídla nebo místa podnikání
 • Fakturační adresa
 • Identifikační údaje zástupce společnosti nebo kontaktní osoby
 • Identifikační údaje kontaktní osoby pro vyúčtování
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Kontaktní e-mail
 • Bankovní spojení
 • Podpis 
 1. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu (poradny provozované AIFP, intranet, účast na vzdělávacích akcích AIFP):
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní e-mail
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Členská společnost
 • Pacientská organizace
 • Informace o diagnóze
 • Informace o užívaných léčivých přípravcích 
 1. Osobní údaje nezbytné pro účely oprávněného zájmů správce (osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků členských společnosti AIF):
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní e-mail
 • Kontaktní telefonní číslo  
 • Členská společnost   

Účel zpracování osobních údajů 

 1. Osobní údaje nutné pro uzavření a plnění smluv nebo plnění zákonných povinnost 
Poskytnutí osobních údajů pro uzavření a plnění smluv nebo zákonných povinnosti je nutností. Bez jejich poskytnutí k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat a plnit zákonné povinnosti. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely tedy není potřeba souhlas.
 
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. 
 1. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu (poradny, intranet) 
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a je jej možno kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu nezbytnou dobu vzhledem k účelu, pro kterým byl získán, případně do odvolání souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve). Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany AIFP pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů. 
 1. Osobní údaje nezbytné pro účely oprávněného zájmů správce 
AIFP jako zájmové sdružení právnických osob založené mimo jiné za účelem podpory hospodářských, právních a odborných zájmů svých členů a poskytování služeb za tímto účelem. Pro naplňování tohoto účelu a k zajišťování práv členů je nutné zpracovávat osobní údaje zaměstnanců členů. Osobní údaje zaměstnanců členů AIFP jsou zpracovávány za účelem předávání informací o činnosti AIFP, zasílání informací o jednáních v rámci AIFP a provozním zajištění těchto jednání.  

Zpřístupnění osobních údajů  

Osobní údaje mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting a správa databáze, hosting mobilních aplikací, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony.
 
Aktuální seznam poskytovatelů služeb:
 
Cables and Simms, spol. s r.o., IČO: 62576739, se sídlem Peroutkova 1778/55, Smíchov, 150 00 Praha 5 – služby IT
Neofema s.r.o., IČO: 27461033, se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové - webový hosting a správa databáze
Lundegaard a.s., IČO: 25687221, se sídlem Papírenská 180/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6 - webový hosting a správa databáze
EKUS HK, s.r.o., IČO: 05140951, se sídlem M. Pujmanové 224, 500 11 Hradec Králové – účetní a daňové služby
Mint Property Management s.r.o., IČO: 27103480, se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 – nájem kanceláří 

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů   

Dle GDPR má subjekt údajů, v případě jednoznačného prokázání své totožnosti, následující práva: 
 1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
 2. právo na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
 3. právo na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy
  • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávné a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití
  • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo
 5. právo kdykoliv odvolat poskytnutí souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz
 6. právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.